top of page

Costumer Lifetime Value

Costumer Lifetime Value- הנה נתון שכל בעל עסק חייב להכיר, כי היכרות איתו ויישום נכון של הטיפ בסרטון יכול להגדיל משמעותית את ההכנסות שלכם.

הנתון הזה נקרא Costumer Lifetime Value או בעברית פשוטה כמה כסף הלקוח הממוצע מכניס לנו מהרגע שנכנס כלקוח ועד סיום ההתקשרות איתו. בנוסף נרצה לדעת גם כמה זמן הלקוח נשאר איתנו, מה משך ההתקשרות איתו.

למה הנתונים האלה חשובים? 

כי אם נצליח להגדיל את סכום העסקה הראשוני, או להאריך את משך ההתקשרות על ידי מתן שירותים נוספים נוכל להגדיל את ההכנסות שלנו מבלי לגייס עוד לקוחות.

איך עושים את זה? או על ידי הוספת שירותים והגדלת מחיר העסקה הראשוני או על ידי יצירת שירותי ומוצרי המשך אותם נציע ללקוח לקראת סיום ההתקשרות. 

פרטים והרחבות בסרטון.

bottom of page